Handvest met rechten en plichten van de patiënt

Tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis willen alle ziekenhuismedewerkers toezien op de naleving van de fundamentele mensenrechten.

Uw rechten

 • Verzorging krijgen met aandacht en respect voor u als mens van alle personeelsleden van het ziekenhuis, in een zo geschikt mogelijke medische, technische en administratieve omgeving en ongeacht uw gezondheids- of emotionele toestand, zonder discriminatie op grond van ras, geslacht, filosofie, religie, nationaliteit of sociale situatie.
 • De naam, de titel en de functie kennen van de arts die verantwoordelijk is voor de coördinatie van uw verzorging en elke andere persoon die u verzorgt.
 • Op uw verzoek volledige en begrijpelijke informatie krijgen over uw gezondheidstoestand, onderzoeken en de keuze van de behandelingen die u worden voorgesteld en uw beslissingen respecteren. Het ziekenhuis stelt tolken ter beschikking en/of ontmoet een vertegenwoordiger van uw familie die de rol van tolk op zich neemt.
 • Zodra u gehospitaliseerd bent, wordt uw huisarts hiervan op de hoogte gesteld en verneemt hij welke behandelend arts in het ziekenhuis verantwoordelijk is voor uw verzorging. Uw huisarts kan u met kennis van zaken helpen bij het kiezen en aanvaarden van de onderzoeken en/of behandelingen die u worden voorgesteld.
 • In ons academisch ziekenhuis is het mogelijk dat we u voorstellen om mee te werken aan klinisch onderzoek en onderwijs. Deze ongebruikelijke prestaties vragen van uw kant een vrije, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming die u op elk moment kunt intrekken, zonder dat die beslissing de kwaliteit en de aard van de verzorging die uw gezondheidstoestand vereist, in het gedrang brengt.
 • Uw vertrek uit het ziekenhuis wordt voorbereid. U krijgt richtlijnen over uw behandeling, het gadeslaan van uw gezondheid en alle andere prestatie die zullen bijdragen aan een verbetering van uw welzijn. Uw huisarts ontvangt zo snel mogelijk een verslag van uw hospitalisatie met aanwijzigingen voor uw verdere verzorging.
 • Rekenen op de naleving van het beroepsgeheim, in het kader van de wet, die het vertrouwelijke karakter van de informatie en de inhoud van uw medisch dossier en de gegevens die betrekking hebben op uw privéleven waarborgen.
 • Bij sociale, financiële of andere problemen die verband houden met uw hospitalisatie kunt u een beroep doen op de sociale assistentie van het ziekenhuis.
 • Een klacht indienen, zien dat ze onderzocht wordt en geïnformeerd worden over het gevolg dat eraan gegeven wordt.
 • Het academisch ziekenhuis beschikt over een dienst met lekenhulp die morele ondersteuning biedt. De dienst biedt ook een gebedsruimte aan die vrij toegankelijk is voor geestelijken.

Uw plichten

De regels en reglementen van het ziekenhuis kennen (ze gelden voor elke ambulante en gehospitaliseerde patiënt als voor alle bezoekers):

 • zich op elk moment op een aanvaardbare manier gedragen.
 • de rechten van andere patiënten begrijpen en respecteren.
 • personeelsleden van het ziekenhuis en de autonome werking respecteren.
 • de wil om samen te werken met de hele ziekenhuisgemeenschap om de gezondheid en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Referenties

Document opgesteld door de verpleegkundige en paramedische raad van het Erasmusziekenhuis.